Pravnik o zasebnosti


Pravilnik zasebnosti spletne strani ZUPAN-TRADE d.o.o.

1. O Pravilniku o zasebnosti
Namen Pravilnika o zasebnosti podjetja Zupan- trade d.o.o. (v nadaljevanju: “Pravilnik o
zasebnosti”) je seznanitev uporabnikov storitev Zupan-trade d.o.o. ter drugih oseb (v
nadaljevanju poimenovani tudi: ”posamezniki”) z nameni in podlago obdelave osebnih
podatkov s strani družbe Zupan-trade d.o.o., Juhartova ulica 24, 3311 Šempeter v Savinjski
dolini (v nadaljevanju: “Podjetje”) ter pravicami posameznikov na tem področju.

Podjetje nudi posebno skrb varnosti vaših osebnih podatkov. Vsi posredovani osebni podatki
so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z
vašimi osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo
in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost vaših osebnih podatkov med drugim
skrbimo z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi
rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom čim bolj učinkovite zaščite vaših osebnih
podatkov. Pri tem uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in
administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali
nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih
podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni,
shranjeni ali drugače obdelani.

Hkrati ta Pravilnik o zasebnosti dodatno pojasnjuje soglasje, ki ste ga podali za obdelavo
vaših osebnih podatkov.

V Pravilniku o zasebnosti so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o
prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju:
“Splošna uredba o varstvu podatkov”), zajete naslednje informacije:

- kontaktne informacije podjetja
- namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov,
- čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
- pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
- pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
- veljavnost Pravilnika o zasebnosti.

2. Osebni podatki, ki jih zbira podjetje Zupan-trade d.o.o.

Če ste le obiskovalec spletne strani s, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov. Če ste
uporabnik storitev ali naročnik storitev, ki jih nudi podjetje Zupan-trade, o vas zbiramo tudi
druge osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvajanje storitev, ki ste jih naročili oz. ki jih
uporabljate. Ti osebni podatki so:
- ime in priimek
- kontaktni e-poštni naslov
- kontaktni telefon
- IP naslov
- podatke za izdajo ponudbe glede na vaše povpraševanje (vaš naslov, davčna številka).

3. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem Pravilnikom o zasebnosti, je
Zupan-trade d.o.o., Juhartova ulica 24, 3311 Šempeter v Savinjski dolini.

4. Kategorije posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo
Ta Pravilnik o zasebnosti je namenjen vsem, ki ste naročili in/ali uporabljate naše storitve, kot
tudi tistim, ki obiščete našo spletno stran.

5. Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

5.1. Obdelava na podlagi pogodbe:

Če ste naročili storitve/produkt, ki jih ponuja podjetje, se osebni podatki zbirajo in obdelujejo
za namen sklenitve pogodbe in izvrševanja pravic ter izpolnjevanja obveznosti iz takšnega
pogodbenega razmerja.

V okviru izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podjetja
obdeluje vaše osebne podatke za naslednje namene: identifikacijo posameznika, pripravo
ponudbe, sklenitev pogodbe, za zagotovitev naročenih storitev, obveščanje o morebitnih
spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev, za reševanje morebitnih
tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij, obračunavanje storitev ter za druge namene,
potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med podjetjem in posameznikom.

Pri obračunavanju storitev, na podlagi davčnih predpisov, pridobimo in obdelujemo za
pravilno izdajo računa še vaš naslov.

5.2. Obdelava na podlagi zakona:

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za odkrivanje in
preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega
in varnega delovanja našega sistema in storitev, pa tudi za namene izvajanja ukrepov
informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje
tehničnih okvar sistemov in storitev.

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke tudi za namene morebitnih
izvršb, sodne in izvensodne izterjave.

V skladu s Splošno uredbo lahko podjetje v primeru suma zlorab v primernem in
sorazmernem obsegu obdeluje podatke o posameznikih za namen identifikacije in
preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje
tudi drugim ponudnikom tovrstnih storitev, poslovnim partnerjem, policiji, državnemu
tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma
prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s
posameznikom, kamor sodijo podatki o naročniškem razmerju ter na primer IP naslov, lahko
hranijo še pet let po prenehanju poslovnega razmerja.

5.3. Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov:

Obdelava podatkov lahko temelji tudi na vašem soglasju, ki ste ga posredovali podjetju.
Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbah, ugodnostih in izboljšavah
storitev, ki jih nudi podjetje. Namen takšnega obveščanja je, da se storitve čim bolj približajo
vašim potrebam in željam in da jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Obveščanje se
izvaja prek kanalov, ki ste jih je v soglasju izbrali. Obveščanje lahko kadarkoli prekličete, in
sicer na način kot ga opredeljuje Pravilnik o zasebnosti.

Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete oziroma spremenite na enak način, kot ste ga dali ali
na drug način, kot ga opredeljuje Pravilnik o zasebnosti, pri čemer si podjetje pridržuje
pravico do identifikacije stranke. Spremembo soglasja je med drugim mogoče urediti tudi
preko elektronskega sporočila na naslov zupan.trade@siol.net ali s pisno zahtevo posredovano
na naslov sedeža podjetja.

Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi
vašega soglasja. Veljavno je vaše zadnje podano soglasje, ki smo ga prejeli.  Možnost preklica
soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju posameznika s
podjetjem.

Podatki, za katere je dana vaša privolitev, se v odsotnosti preklica obdelujejo do dve leti po
prenehanju poslovnega razmerja s podjetjem.

6. Omejitve posredovanja osebnih podatkov
Po potrebi bomo za izvajanje določenih del, ki prispevajo k našim storitvam, pooblastili druga
podjetja in posameznike. V takem primeru lahko podjetje posreduje osebne podatke tudi
takšnim skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki bodo s podjetjem sklenili pogodbo o
obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument (v
nadaljevanju: “Pogodba o obdelavi”). Zunanjim obdelovalcem bomo tovrstne podatke
posredovali oziroma naredili dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh
podatkov zunanji obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer
izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna
zakonodaja. Zunanji obdelovalci so podjetju pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti
vaših osebnih podatkov.

Podjetje na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim
organom, ki imajo za to zakonsko podlago. Podjetje se bo npr. odzvala na zahteve sodišč,
organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge
države članice EU.

7. Obdobje hrambe osebnih podatkov
Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke
hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili
zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali
zakonsko predpisanega roka hrambe.

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do
poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega
do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z
zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Drugi podatki, ki smo jih pridobili na podlagi vašega soglasja, hranimo za čas trajanja
poslovnega razmerja in še 2 leti po prenehanju, razen v kolikor zakon določa daljši rok
hrambe. V kolikor posameznik, ki je dal soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ni vstopil v
poslovno razmerje z nami, njegovo soglasje velja 2 leti od njegove podaje oziroma do
njegovega preklica.

Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon
za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

8. Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Uresničevanje vaših pravic v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov vam
zagotavljamo brez nepotrebnega odlašanja. O vaši zahtevi bomo odločili v enem mesecu po
prejemu vaše zahteve. V primeru kompleksnosti in večjega števila zahtev lahko rok
podaljšamo za največ dva dodatna meseca. Če podaljšamo rok, vas o vsakem takem
podaljšanju obvestimo v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Zahteve v zvezi z uresničevanjem vaših pravic sprejemamo na elektronski naslov
zupan.trade@siol.net ali po pošti na naslov Zupan-trade d.o.o., Juhartova ulica 24, 3311
Šempeter v Savinjski dolini.

Kadar zahtevo predložite z elektronskimi sredstvi, vam informacije, kadar je mogoče,
zagotovimo z elektronskimi sredstvi, razen če ne zahtevate drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s
kakšno od njegovih pravic, lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne
za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali
pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko:

- zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške
posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
- zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Omogočamo vam naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov:
- (i) pravico do dostopa do podatkov
- (ii) pravico do popravka
- (iii) pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«)
- (iv) pravico do omejitve obdelave
- (v) pravico do prenosljivosti podatkov
- (vi) pravico do ugovora

(i) pravica do dostopa do podatkov

Vedno imate pravico do seznanitve, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se,
dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:
- namene obdelave,
- vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo,
- uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni
podatki,
- predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se
uporabijo za določitev tega obdobja,
- obstoja pravice, da se lahko od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih
podatkov ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, ali obstoj pravice do ugovora
taki obdelavi,
- pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
- kadar osebni podatki niso zbrani od vas, vse razpoložljive informacije v zvezi z
njihovim virom.

(ii) pravica do popravka

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v
zvezi vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih
podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

(iii) pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja vaše osebne podatke izbrišemo, kadar
velja eden od naslednjih razlogov:

- kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako
drugače obdelani,
- kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, pa za obdelavo ne
obstaja nobena druga pravna podlaga,
- kadar ugovarjate obdelavi podatkov, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni
prevladujoči zakoniti razlogi,
- kadar so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
- kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s
pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

(iv) pravica do omejitve obdelave
Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja eden od
naslednjih primerov:
- kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti
točnost osebnih podatkov,
- je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega
zahtevate omejitev njihove uporabe,
- vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi
potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
- če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih podjetja,
dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

Kadar je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se
taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo, ali za
uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične
ali pravne osebe.

Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti.

(v) pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani,
splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu
upravljavcu, ne da bi vas podjetje pri tem oviralo, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi in
se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično
izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

(vi) pravica do ugovora

Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko taki
obdelavi kadar koli ugovarjate.

Vaše osebne podatke prenehamo obdelovati, razen če dokažemo nujne razloge za obdelavo, ki
prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali
obrambo pravnih zahtevkov.

9. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov, lahko pošlje na
elektronski naslov zupan.trade@siol.net ali po pošti na naslov Zupan-trade d.o.o., Juhartova
ulica 24, 3311 Šempeter v Savinjski dolini.

V primeru, da o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo imate
možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.
Prav tako imate pravico, da vložite pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če
menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši slovenske predpise ali predpise EU na
področju varstva osebnih podatkov.

Če ste uveljavljali pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi menite, da osebni
podatki, ki ste jih prejeli, niso osebni podatki, ki ste jih zahtevali, ali da niste prejeli vseh
zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu
vložite obrazloženo pritožbo pri podjetju v roku 15 dni. O vaši pritožbi moramo odločiti kot o
novi zahtevi v petih delovnih dneh.

10. Piškotki

Podjetje na spletnem mestu uporablja “piškotke” – to so majhne datoteke, ki se ob obisku
strani shranijo na vaš računalnik. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z
nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste “piškotke” sprejeli ali zavrnili.
Če “piškotkov” ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa
vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani, ni pa
sprejem piškotkov pogoj za uporabo spletne strani podjetja.
Več o piškotkih in njihovi uporabi si preberite v Pravilniku o piškotkih, ki je objavljen na
spletni strani podjetja.

11. Končne določbe

Za vse, kar ni urejeno s tem Pravilnikom o zasebnosti, se uporablja veljavna zakonodaja.
Podjetje si pridržuje pravico do spremembe tega Pravilnika o zasebnosti. O spremembi vas
bomo seznanili z objavo na uradni spletni strani podjetja 30 dni pred pričetkom veljavnosti le-
tega.
V primeru vprašanj o Pravilniku o zasebnosti ali o podatkih, ki jih o vas hranimo, nam pišite
na e-poštni naslov zupan.trade@siol.net
12. Veljavnost Pravilnika o zasebnosti
Ta Pravilnik o zasebnosti je objavljen na spletni strani podjetja (https://zupan-trade.si) in
začne veljati 25.11.2020.

Zupan-trade d.o.o.

ZUPAN-TRADE D.O.O.

Naslov:

ZUPAN – TRADE d. o. o.
Juhartova ulica 24
SI- 3311 Šempeter v Savinjski dolini  

Telefon:

Stacionarni telefon: 03 7000050
Mobilni telefon: 040 737 694

Delovni čas:

Ponedeljek – petek: 8.00 – 16.00

Made with ‌

Landing Page Software